• Register
+ ---

Quick Gun தமிழில் வாசகர்கள் பங்கு பெரும் முதன்மை கேள்வி பதில் களஞ்சியம். உங்களால் உருவாக்கப்பட்டு உங்களால் செயல்படுகிறது. கேள்வி கேளுங்கள். பதில் பெறுங்கள். தெரிந்தவற்றிற்கு பதில் கூறி மற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள்.

ஹை ஹீல்ஸ் போடுவதன் பாதிப்புகள் என்னென்ன?

+1 vote

தங்களுக்கு தெரிந்த...

asked Oct 28, 2013 in பொது by BlitzkriegKK (6,860 points)
   

1 Answer

+1 vote

பாதம் எலும்பு முறிவு

answered Oct 28, 2013 by தமிழன் (6,854 points)
...